FORTIS
usługi rekreacyjno-sportowe
Piotr Pełka ul. Gospody 5b/103, 80-344 Gdańsk
NIP: 566-194-65-50, REGON: 222140491
Tel. 506 838 539, e-mail: biuro@efortis.pl, www.efortis.pl
Bank PKO BP: 59 1020 1592 0000 2202 0108 6867
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ – TRENINGI PERSONALNE
IMIĘ I NAZWISKO: ........................................................................................................................
DATA URODZENIA (RRRR-MM-DD): .............................................................................................
TEL. KONTAKTOWY: ......................................................................................................................
ADRES E-MAIL: ..............................................................................................................................
WYSOKOŚĆ CIAŁA (CM): ...............................................................................................................
MASA CIAŁA (z datą pomiaru): .....................................................................................................
OŚWIADCZENIE
1. Posiadam pełną zdolność (brak przeciwwskazań lekarskich) do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność.
2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym oświadczeniu w związku z moim udziałem w treningach personalnych.
3. Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie mojego wizerunku w celu promocji firmy FORTIS. Jestem świadoma/y, że promocja firmy FORTIS będzie odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć w materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej.
4. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem treningów personalnych firmy FORTIS i w pełni go akceptuję.
* niepotrzebne skreślić
..................................................................
Data i podpis uczestnika zajęć
FORTIS
usługi rekreacyjno-sportowe
Piotr Pełka ul. Gospody 5b/103, 80-344 Gdańsk
NIP: 566-194-65-50, REGON: 222140491
Tel. 506 838 539, e-mail: biuro@efortis.pl, www.efortis.pl
Bank PKO BP: 59 1020 1592 0000 2202 0108 6867
REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH
1. Organizatorem treningów personalnych jest firma FORTIS reprezentowana przez Piotra Pełkę.
2. Trenerzy i instruktorzy prowadzący treningi posiadają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do prowadzenia zajęć. Kadra posiada ubezpieczenie OC.
3. Treningi odbywają się na terenie Fitness Klubu Akademos przy ul. Kazimierza Górskiego 1 w Gdańsku lub w innym, wcześniej uzgodnionym miejscu.
4. Trening personalny trwa do 90 minut.
5. Trenujący winien stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie (kategorycznie zabronione jest trenowanie w klapkach), sportowe spodnie/ spodenki, sportowa koszulka.
6. Trenujący jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.
7. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminu obiektów, na którym odbywają się zajęcia.
8. W przypadku wykupienia pakietów miesięcznych MINI, MEDIUM, FULL lub PRO okres ich ważności (30 dni) liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening. Nie dotyczy to posiadaczy kart MultiSport, FitProfit, OK system.
9. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 5 godzinnym wyprzedzeniem.
10. W przypadku kiedy Trenujący/a nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na 5 godzin przed rozpoczęciem treningu, zajęcia zostają uznane za przeprowadzone.
11. Odwołane treningi można odrobić w inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu z Trenerem prowadzącym zajęcia. Odwołane treningi mogą być również odrobione w następnym pakiecie treningowym.
12. W przypadku kiedy Trenujący/a spóźni się na trening w czasie przekraczającym 30 minut zajęcia zostają uznane za przeprowadzone.
13. Opłatę za zajęcia Trenujący/a zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem lub przydzielonym rabatem najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Opłat można dokonywać w formie wpłat gotówkowych lub przelewu bankowego.
DANE DO PRZELEWU:
PIOTR PEŁKA
UL. GOSPODY 5B/103, 80-344 GDAŃSK
Bank PKO BP: 59 1020 1592 0000 2202 0108 6867
W tytule proszę wpisać: IMIĘ I NAZWISKO – TRENINGI PERSONALNE

REGULAMIN - TRENINGI PERSONALNE


1. Organizatorem treningów personalnych jest firma FORTIS reprezentowana przez Piotra Pełkę.

2. Trenerzy i instruktorzy prowadzący treningi posiadają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do prowadzenia zajęć. Kadra posiada ubezpieczenie OC.

3. Treningi odbywają się na terenie Fitness Klubu Akademos przy ul. Kazimierza Górskiego 1 w Gdańsku lub w innym, wcześniej uzgodnionym miejscu.

4. Trening personalny trwa do 90 minut.

5. Trenujący winien stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie (kategorycznie zabronione jest trenowanie w klapkach), sportowe spodnie/ spodenki, sportowa koszulka.

6. Trenujący jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.

7. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminu obiektów, na którym odbywają się zajęcia.

8. W przypadku wykupienia pakietów MINI, MEDIUM, FULL lub PRO okres ich ważności wynosi 30 dni i liczy się począwszy od dnia, w  którym odbył się pierwszy trening.

9. W przypadku posiadaczy kart MultiSport, FitProfit, OK system, okres ważności pakietów MINI, MEDIUM, FULL i PRO wynosi 40 dni i liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening.

10. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 4 godzinnym wyprzedzeniem.

11. W przypadku kiedy Trenujący/a nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na 4 godziny przed rozpoczęciem treningu, zajęcia zostają uznane za przeprowadzone.

12. Odwołane treningi można odrobić w inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu z Trenerem prowadzącym zajęcia. Odwołane treningi z danego miesiąca można odrobić najpóźniej do końca następnego zakupionego pakietu treningowego.

13. Nieobecności w przypadku wykupienia pakietu treningów personalnych dla 2 osób:

- jeśli jedna osoba z różnych przyczyn nie mogła uczestniczyć w zajęciach, a druga była obecna, trening uznany zostaje za przeprowadzony.

- trening można odrobić w przypadku,  gdy w treningu nie uczestniczyły 2 osoby.

14. W przypadku kiedy Trenujący/a spóźni się na trening w czasie przekraczającym 30 minut zajęcia zostają uznane za przeprowadzone.

15. Opłatę za zajęcia Trenujący/a zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem lub przydzielonym rabatem najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Opłat można dokonywać w formie wpłat gotówkowych lub przelewu bankowego.

Fortis Piotr Pełka

Bank PKO BP: 59 1020 1592 0000 2202 0108 6867

Tytuł: Treningi personalne - Imię i nazwisko

16. Firma Fortis zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji Regulaminu usługi Trening Personalny w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie www.efortis.pl